Monthly Archives: אפריל 2019

הרשמה לכנס ארגון הרופאים ברשויות המקומיות והעמותה לקידום מקצועי לשנת 2019

לחברי הארגון שלום. וועד הארגון פעל בימים האחרונים כדי להוזיל את עלות הכנס השנתי הצפוי באילת לחברים ולבני משפחותיהם במישורים רבים. בין היתר, הסתדרות העובדים הכללית הקצתה תקציב לקיום הכנס במסגרת שיתוף הפעולה הקבוע והמשותף עם וועד הארגון והן כאמור במישורים נוספים. בזכות זאת הצלחנו להוזיל את הכנס לחברי הארגון ולבני משפחותיהם תוך סבסוד משמעותי שהוזיל...
קרא עוד