Category Archives: כנסים

הרשמה לכנס ארגון הרופאים ברשויות המקומיות והעמותה לקידום מקצועי לשנת 2019

לחברי הארגון שלום. וועד הארגון פעל בימים האחרונים כדי להוזיל את עלות הכנס השנתי הצפוי באילת לחברים ולבני משפחותיהם במישורים רבים. בין היתר, הסתדרות העובדים הכללית הקצתה תקציב לקיום הכנס במסגרת שיתוף הפעולה הקבוע והמשותף עם וועד הארגון והן כאמור במישורים נוספים. בזכות זאת הצלחנו להוזיל את הכנס לחברי הארגון ולבני משפחותיהם תוך סבסוד משמעותי שהוזיל...
קרא עוד

כנס שנתי – איגוד רופאי ברה”צ ובתיה”ס לברה”צ – 3.6.2019

הנכם מוזמנים לכנס השנתי ה 6 - של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור בשיתוף עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל הכנס השנתי ה 6 של איגוד רופאי בריאות הציבור, בשיתוף עם בתי הספר לבריאות הציבור בישראל ולראשונה עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, נועד לתת במה מדעית לעשייה המחקרית בתחום בריאות הציבור והאפידמיולוגיה ולעודד שיתופי...
קרא עוד